Η ανάπτυξη ενός Ψηφιακού Μουσείου για την ελληνική μετανάστευση στον Καναδά

You are here

Conference: 
2° Πανελλήνιο Συνέδριο Ψηφιοποίησης Πολιτιστικής Κληρονομιάς Εuromed 2017
Date of reference: 
Friday, 1 December, 2017 to Sunday, 3 December, 2017
Authors: 
Angela Ralli, University of Patras
Charalampos Tsimpouris, University of Patras
Christos Papanagiotou, University of Patras
Abstract: 

Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται ένα ψηφιακό μουσείο που αναπτύσσεται στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος «Immigration and Language in Canada: Greeks and Greek-Canadians» (Iαν. 2017 - Δεκ. 2018), το οποίο χρηματοδοτείται από το Ίδρυμα Νιάρχου και απασχολεί ερευνητικές ομάδες από τέσσερα πανεπιστήμια (Πανεπιστήμιο Πατρών, McGill, York και SFU). Το μουσείο αφορά στην πρώτη γενιά Ελλήνων μεταναστών στον Καναδά. Παρουσιάζει διάφορες πτυχές της ζωής τους, δίνοντας έμφαση σε πληροφορίες αναφορικά με τα σημεία αναχώρησης και άφιξης, τη διαδικασία και δυσκολίες ενσωμάτωσης στο καναδικό περιβάλλον, τον τρόπο με τον οποίο επηρεάστηκε η μητρική γλώσσα, την οργάνωση των ελληνικών κοινοτήτων σε καναδικές πόλεις και τέλος την πολιτιστική τους ταυτότητα και συλλογική μνήμη. Για την ανάπτυξη του μουσείου χρησιμοποιούνται τεχνολογίες αιχμής (HTML5, JavaScript, CSS3, jQuery, AJAX και το JavaScript 3D-engine με βάση το babylon.js) για να δημιουργήσουν ένα εικονικό περιβάλλον στο οποίο ο χρήστης αποκτά πρόσβαση μέσα από τον περιηγητή του. Το υλικό του μουσείου έχει συλλεγεί από συνεντεύξεις πληροφορητών πολλών πόλεων του Καναδά (106 ώρες αφηγήσεων), γραπτές πηγές και φωτογραφίες. Επιλέγεται από μια πλατφόρμα (ψηφιακό αποθετήριο) και είναι οργανωμένο σε μια ηλεκτρονική βάση δεδομένων κατασκευασμένη με το Drupal 7 CMS (v.7).

Type: 
Conference paper
References: 

Aravossitas, Th. 2016. The hidden schools: mapping Greek heritage language education in Canada. Ph.D. Thesis. University of Toronto.

Dounia, M. 2004.Your Roots will be Here, Away From Your Home: Migration of Greek Women to Montreal 1950-1980. Doctoral Dissertation. McGill University.

Maniakas, Th. 1990. The ethnolinguistic reality of Montreal Greeks. Ph. D. Thesis. University of Montreal

The ImmiGreC project is sponsored by the Stavros Niarchos Foundation.

McGill University: Modern Greek Studies

University of Patras: Laboratory of Modern Greek Dialects (LMGD)

York University: Modern Greek Studies

Simon Fraser University: Department of Linguistics